Kvalitetsarbete

Assistans AB Blåsippan

Personlig assistans

Ett litet familjeföretag med fokus på assistans åt dig med förvärvad hjärnskada

Dokumentation:

Varje brukare har en genomförandeplan där vi tillsammans med brukare och ev anhörig lägger upp hur assistansen ska kunna ge brukaren ett liv med så bra kvalité som möjligt. Uppföljning sker årligen, när förändringar sker eller när brukaren önskar. För att kunna följa upp och utvärdera assistansen samt att se ev utveckling av hälsa etc så förs dagbok, anteckningar och färdiga förprickningslistor (över t ex träning) hemma hos brukaren. Dessa utformar och uppdaterar vi tillsammans med brukare och anhöriga. Dessa förvaras hos brukaren och är bara brukarens egendom. Dessa kan sen användas för att se trender och behov förändringar eller uppdateringar.

 

Personalmöten:

6-8 ggr per år håller ledningen personalmöten där brukaren deltar. Där utvärderar vi och följer upp verksamheten. Stående punkter är hälsa/träning, hjälpmedel, aktiviteter och planering. Alla på mötet har rätt att väcka de frågor de vill prata om. Protokoll förs över mötena och förvaras hemma hos brukaren och på ledningens kontor. Personalen ska läsa protokollet och brukaren ska alltid ha tillgång till dokumentationen. Särskilda längre planeringsmöten förekommer också när behov uppstår.

 

Brukarmöten:

Ett par gånger om året eller när brukaren så önskar så träffar ledningen brukaren och ev anhörig för att uppdatera verksamheten och diskutera ev förändringar eller önskemål.

 

Utbildning:

När nya regler eller lagar omfattar arbetssituationen så får personalen utbildning på särskilda möten eller i samband med personalmöten beroende på omfattningen.

När förändringar hos en brukare uppstår så utbildas alla i personalen på det nya hjälpmedlet eller de nya rutinerna.

Personal med särskilda uppgifter kan också behöva utbildning i enstaka fall.

Ny personal får utbildning genom bredvidgång i 20-40 timmar beroende på behov.

Assistans AB Blåsippan

Västergatan 7

241 31 Eslöv

0413-12214

 

anders@assistansblasippan.se

tomas@assistansblasippan.se

Assistans AB Blåsippan Västergatan 7 241 31 Eslöv 0413-12214 Org.nr: 556493-6580